Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Primar

Primarul este ales în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale și are în principal următoarele atribuţiuni: a) asigură respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, a legilor ţării, ale decretelor Președintelui României, ale Guvernului, ale actelor emise de ministere și alte autorităţi ale administraţiei publice centrale și ale hotărârilor Consiliului Judeţean. b) asigură executarea hotărârilor Consiliului local, iar în cazul în care apreciază că o hotărâre a acestuia este ilegală, în termen de 3 zile de la dată luării la cunoștinţă sesizează pe prefect c) poate propune Consiliului local consultarea populaţiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes obștesc și pe baza hotărârii Consiliului, ia măsuri de organizarea acestei consultări d) prezintă Consiliului anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind starea economică și socială a municipiului e) întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exerciţiului bugetar și le supune spre aprobarea Consiliului f) exercită drepturile și asigura îndeplinirea obligaţiilor ce revin municipiului în calitate de persoană juridică g) exercită funcţia de ordonator principal de credite h) verifică, din oficiu, sau la cerere, încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul local și comunica de îndată Consiliului cele constatate i) ia măsuri pentru prevenirea și limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici și instituţiile publice din cadrul municipiului, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite j) asigură ordinea publică și liniștea populaţiei, prin intermediul gardienilor publici și cu ajutorul jandarmeriei și poliţiei, pompierilor și apărării civile, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale în condiţiile legii k) îndrumă și supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale l) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la adunările publice m) ia măsuri de interzicerea sau suspendarea spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea și liniștea publică n) controlează igienă și salubritatea localurilor publice și a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie cu sprijinul organelor de specialitate o) ia măsuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale p) asigură elaborarea regulamentului local de urbanism și a documentaţiilor de urbanism și amenajarea teritoriului și le supune spre aprobarea Consiliului local, cu respectarea prevederilor legii q) asigură întreţinerea drumurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulaţie, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal r) supraveghează târgurile, pieţele, oboarele, locurile și parcurile de distracţii și ia măsuri operative pentru bună funcţionare a acestora s) conduce serviciile publice locale, asigura funcţionarea serviciilor de stare civilă și autoritate tutelară, supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă și ajutor social t) îndeplinește funcţia de ofiţer de stare civilă u) emite avize, acordurile și autorizaţiile prevăzute de lege v) elaborează proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorică, numărul de personal și salarizarea acestuia spre competenţă aprobare a Consiliului local w) numește și eliberează din funcţie personalul din aparatul propriu al Consiliului local, cu excepţia secretarului. Propune Consiliului local eliberarea din funcţie a conducătorilor agenţilor economici și instituţiilor publice de interes local, care se află sub autoritatea Consiliului local x) controlează activitatea personalului din aparatul propriu al Consiliului local y) supraveghează inventarierea și administrarea bunurilor care aparţin municipiului Primarul îndeplinește și alte atribuţiuni prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul local. - Primarul deleagă viceprimarilor, prin dispoziţie scrisă, emisă în 30 de zile de la validare, exercitarea unora dintre atribuţiile ce-i revin cu excepţia celor prevăzute la literele a) - g), i), j), l), m) și u). - În exercitarea atribuţiunilor ce-i revin, Primarul emite dispoziţii scrise care devin obligatorii după ce sunt aduse la cunoștinţă persoanelor vizate. Constată încălcările legii și adopta măsurile legale pentru înlăturarea acestora, după caz sesizează organele competenţe. - Suspendarea din funcţie că și demiterea primarului se face în condiţiile și cu respectarea legilor în vigoare. În exercitarea funcţiei, Primarul este ocrotit de lege. - În exercitarea atribuţiunilor de ofiţer de stare civilă și de autoritate tutelară, precum și a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor și a altor atribuţiuni stabilite prin legi, Primarul acţionează că reprezentant al statului în Comuna Vlădeni, funcţie în care a fost ales. - Primarul are obligaţia de a purta semnul distinctiv de primar la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor. - Convoacă lunar Consiliul local în ședinţe de lucru ordinare ori de câte ori este nevoie și în ședinţe extraordinare, în cazuri bine justificate. - Ia act de dizolvarea Consiliului local în condiţiile legii și comunica această dizolvare prefectului pentru a propune Guvernului organizarea de noi alegeri. Până la constituirea noului consiliu, rezolvarea problemelor curente ale municipiului vor fi soluţionate de primar. - Primarul participa obligatoriu la ședinţele de lucru ale Consiliului local. - În cazuri excepţionale, dacă primarul refuză sau este în imposibilitatea de a exercită atribuţiunile ce-i revin, aceste atribuţiuni se exercită de către un viceprimar. - Îndeplinirea atribuţiunilor ce revin primarului se face și prin atribuţiuni delegate viceprimarilor, secretarului și direcţiilor de specialitate, conform cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcţionare și a actelor normative în vigoare.